Esquema de la millora continua

Suport en la definició i desplegament de l’estratègia empresarial basada en riscos y oportunitats del negoci i dels processos, a través de plans d’acció i quadres de comandament integrals.

I també per aquelles empreses que necessitin estructurar o millorar els seus processos (AMFE, Anàlisi Causa -Efecte, Análisi Funcional, Gestió de Grups de millora, …) per augmentar la satisfacció de les parts interessades.